Pytania i odpowiedzi

1.       Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?

 

O rozwodzie orzeka Sąd Okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

 

 2.       W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?

 

Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

 

 3.       Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Taki pozew można wnieść do sądu, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody, można dokonać rozdzielności także przed Notariuszem.

Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej może wystąpić każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa.

Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego
z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

 

4.       Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

 

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

 

  

5.       Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

 

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwy miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej jak i sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania małżonek uprawniony do świadczeń. Wybór sądu należy do powoda.

 

6.       Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

 

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

 

7.       Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

 

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :

     -  składniki kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,

     -  określić w jakiej kwocie zawiera się koszt jego miesięcznego utrzymania

 

 8.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew należy złożyć do Sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).

 

9.    Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?

 • Odpis pozwu (kopia),
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie.

 

10.    Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie

alimentów?

 

Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów,
a wysokością dotychczas zasądzonych pomnożona przez 12 (liczba 12 – to liczba miesięcy w roku kalendarzowym).

 

 

 

11.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

 

Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy:

       ·         jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,

       ·         drugi dla małoletniego dziecka, którego reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,

       ·         trzeci dla Prokuratura Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu
i zawiadamiać o  terminach rozprawy).

   

12.    Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy z powództwa pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

 

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj. według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli dla pozwanych według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np. z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).

 

13.         Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

 • 3 odpisy pozwu (kserokopie),
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • opłata stała 200 zł.

 

  14.    Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?

 

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:

- dziecko,

- matka dziecka,

- domniemany ojciec dziecka.

Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

 

 

15.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

 

 • Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników),
 • Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników).

Jeżeli matka nie żyje domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko dziecku.

 

16.    W jakiej wysokości alimentów można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów?

 

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od:

     - usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka: np. wydatki szkolne, związane ze stanem zdrowia dziecka itp.),

     -  oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, jego zobowiązania alimentacyjne wobec innych uprawnionych).

 

17. Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

 

Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - zgodnie z art. 133§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

18. Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

 

19. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne.

Porady prawne można uzyskać w:

 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach radców prawnych,

20. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

21. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie.

22. Co powinien posiadać każdy kto zgłasza się do Sądu na rozprawę w charakterze strony, lub świadka?

Każdy kto zgłasza się do Sądu na rozprawę w charakterze strony, lub świadka powinien posiadać:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
 • wezwanie lub zawiadomienie w którym są określone:
 • dokładny adres sądu,
 • sygnatura sprawy,
 • termin rozprawy,
 • numer sali rozpraw,
 • godzina rozpoczęcia rozprawy.

23. Czym się różni pozew od wniosku?

Pozew – to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem
w sprawie gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.

Wniosek – składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć
w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania – to wnioskodawca, Pozostałe osoby to uczestnicy.

24. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?
Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać
:

oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);

dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie /powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL względnie NIP,) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);

 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
 • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek);
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty);
 • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);
 • własnoręczny podpis;
 • wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

25. Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.

Wniosek należy złożyć do sądu w którym ma się toczyć, bądź toczy już się postępowanie jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania.

26. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:

wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie sądu,

dokonać przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu – konto dochodów budżetowych.

26. Co powinno zawierać pismo przewodnie?


Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej,
 • oznaczenie sądu do którego jest skierowane,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy do której ma być dołączone,
 • krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,
 • własnoręczny podpis.

27. W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia.

28. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie, jeżeli jest złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

29. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty oraz uiścić stosowną opłatę.

30. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia, kopię/odpis orzeczenia?

- opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia,

- opłata za wydanie kopii orzeczenia wynosi 1 zł za każdą stronę kopii orzeczenia,

- opłata za wydanie odpisu orzeczenia wynosi 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia,

31. W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, lub ustnie do protokołu.

32. Gdzie należy złożyć pozew/ wniosek oraz inne pisma w Sądzie?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.

33. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy), oraz ich pełnomocnicy.

Uwaga! świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

34. Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-05-09 08:05
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2017-05-09 08:07
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 896