Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z uruchomieniem od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie całego kraju punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego zostały utworzone takie punkty, których harmonogram funkcjonowania przedstawia się następująco:

 

HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA

PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM

 

ROPCZYCE

Starostwo Powiatowe w Ropczycach

ul. M. Konopnickiej 5, pokój nr 303

 

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00  oraz  od godz. 12.30 – 16.30

Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00  oraz  od godz. 12.30 – 16.30

Środa: od godz. 8.00 do 12.00

Czwartek: od godz. 8.00 do 12.00

Piątek: od godz. 8.00 do 12.00

 

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Dom Strażaka w Sędziszowie Młp.

ul. 3-go Maja 25

 

Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00

Środa: od godz. 9.00 do 13.00

Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00

Piątek: od godz. 9.00 do 13.00

 

IWIERZYCE

Urząd Gminy w Iwierzycach, Nr 80

 

Piątek: od godz. 9.00 do 13.00

 

OSTRÓW

Urząd Gminy w Ostrowie, Nr 225

 

Środa: od godz. 9.00 do 13.00

 

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

budynek Gminny Kulturalno-Oświatowy, Nr 244

 

Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00

 

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również krąg osób uprawnionych do jej uzyskania oraz sposób wykazywania uprawnień do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. poz. 1255 z póź.zm.) -  art. 1 do 5 w/w ustawy regulującej wymienione kwestie załączony poniżej:

 

Dz.U. 2015 poz. 1255

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Rozdział 1

      Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej.

Art. 2. 1. Niniejsza ustawa nie zwalnia organów administracji publicznej od wykonywania określonych w ustawach zadań w zakresie poradnictwa prawnego.

2. Niniejsza ustawa nie ogranicza działalności w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

                                                                                 Rozdział 2

Nieodpłatna pomoc prawna

Art. 3. 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”: 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia      z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.                2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie        z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych                 i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

7) ust.1 pkt.8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8 wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5 i 7.

4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust.1 pkt. 8 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4.

8. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przez trzy lata od dnia ich sporządzenia.

9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w:

1) ust. 2 pkt 6 – określa załącznik nr 1 do ustawy;

 2) ust. 3 – określa załącznik nr 2 do ustawy;

3) ust. 4 – określa załącznik nr 3 do ustawy.

Art. 5. 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

2. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MS I GIS

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-06-21 10:00
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2020-06-19 10:20
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 631