Biegli

I.

Przepisy dot. biegłych sądowych. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz.U. 2005.15.133)
II.

Wyciąg z listy Biegłych Sądowych - pobierz

III.

Wykaz dokumentów wymaganych do ubiegania się o ustanowienie biegłym sądowym:


1. Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym z zaznaczeniem z jakiego zakresu (dziedziny),

2. Życiorys,

3. Opinia z zakładu pracy,

4. Opinia organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego, w przypadku gdy wykonuje on  wolny zawód,

5. Oświadczenie (własne) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji biegłego sądowego,

6. Wszelkiego rodzaju dyplomy,  zaświadczenia i  dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata na biegłego sądowego teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której ma być ustanowiony,

7. Informacja z KRK o niekaralności,

8. Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1), - pobierz

9. Oświadczenie (zał. Nr 2) - pobierz

 

Uwaga:

Wszelkie kserokopie dokumentów muszą posiadać potwierdzenie ich zgodności z oryginałami, a dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 
Od wniosku o ustanowienie biegłym sądowym należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł na konto: 

Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
PKO BP S.A. O/Rzeszów, 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Rzeszów ul. Rynek 1

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-06-03 09:40
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2020-03-30 10:15
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 296