Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu rejonowego w Ropczycach

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Maciej Matusik, adres poczty elektronicznej: maciej.matusik@ropczyce.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.19

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Ropczycach
ul. Słowackiego 7
39-100 Ropczyce
e-mail: sekretariat@ropczyce.sr.gov.pll
tel. +48 17 2220 300
Osoba odpowiedzialna: Maciej Matusik
e-mail: maciej.matusik@ropczyce.sr.gov.pl
tel. +48 17 2220 300

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

W zakresie dostępności architektonicznej tut. Sąd posiada jedynie usytuowaną w holu budynku windę dla niepełnosprawnych, dzięki której osoby te mogą przemieszczać się na parter budynku. Nie ma windy, którą osoby niepełnosprawne mogłyby dostać się na I piętro i tym samym mieć zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń w sądzie. W związku z taką sytuacją dla w/w osób rozprawy wyznaczane są wyłącznie na parterze. Wszelkich informacji osoby te mogą uzyskać osobiście w Biurze Podawczym Sądu, który znajduje się w pobliżu wejścia głównego także na parterze budynku. Na chwilę obecną tut. Sąd nie może zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności, o której mowa w art.6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na pewno problem rozwiązałby montaż windy, jednakże należałoby rozważyć czy z przyczyn technicznych byłoby to możliwe. Natomiast w celu ułatwienia zdobycia informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku sądu można byłoby zamontować obok tablicy informacyjnej planszę wizualną i jednocześnie dotykową z rozmieszczeniem pokoi, ich numerami i przeznaczeniem.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-22 00:58
Opublikowany przez: admin
Aktualizowany dnia: 2020-09-22 00:58
Aktualizowany przez: admin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 38